Garderie

Elteren, déi bei der Course wëlle matmaache, kënnen hier Kanner (Mindestalter 4 Joer) an der Garderie ofginn.

D’Encadrement vun de Kanner gëtt vun diploméiertem Personal gemaach. D’Aschreiwung gëtt iwwert den Inscriptiounssystem vum Laf gemaach andeem ee bei der Aschreiwung d’Case “Garderie” uklickt.

Recent Comments
    Ads
    Event Search

    You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

    Latest Posts